Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

WYDAWNICTWA

 

  

 

CMP - Turbomachinery nr 149

CMP - Turbomachinery nr 148

Streszczenia -  http://baztech.icm.edu.pl/

Instrukcje dla Autorów

Lista recenzentów

Recenzja

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu 

 

 

CZASOPISMO

CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE - TURBOMACHINERY

CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE …….. HISTORIA

Wydawanie czasopisma CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE rozpoczęto w roku akademickim 1956/57, dwunastym roku istnienia Politechniki Łódzkiej. Inicjatorem tego działania był prof. dr Władysław R. Gundlach, kierownik nowoutworzonej Katedry Cieplnych Maszyn Przepływowych, a od 1970 do 1991 roku dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych P.Ł.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w październiku 1956 roku, a zasygnalizowanym w nim życzeniem wydawców było, aby biuletyn dał wgląd w tematykę, tok i wyniki pracy Katedry Cieplnych Maszyn Przepływowych PŁ oraz ułatwił nawiązanie ściślejszego współdziałania grona placówek naukowych, pracujących w pokrewnych zagadnieniach. Wydawcy mieli nadzieję, że uda się stworzyć platformę umożliwiającą nawiązanie szerszej dyskusji nad ważniejszymi zagadnieniami. Przewidywano ukazywanie się czasopisma cztery razy w roku.

Poprzedziło to, i w pewnym sensie przygotowało ukazanie się czasopisma CMP, inne nietypowe w owych czasach wydarzenie. Wiosną roku 1952 zawiązała się przy ówczesnej Katedrze Turbin Parowych, poprzedniczce KCMP PŁ, nieformalna Grupa Dyskusyjna Maszyn Przepływowych skupiająca obok pracowników PŁ specjalistów tego środowiska, wówczas jeszcze w kraju bardzo wątłego. Do chwili wydania pierwszego zeszytu CMP odbyło się już 49 zebrań na których wygłoszono 69 referatów. Grupa Dyskusyjna Maszyn Przepływowych skupiała już wówczas znacznie ponad 100 uczestników z całego kraju, a nierzadko brali udział w zebraniach także dziekani i rektorzy innych politechnik. Poza zagadnieniami teorii, konstrukcji, badań, eksploatacji, napraw i modernizacji, a w tym przebudowy turbin parowych dla potrzeb gospodarki skojarzonej, tematyka objęła również problematykę kształcenia i doskonalenia inżynierów. Pojawiające się i dyskutowane tam koncepcje i dezyderaty miały istotny wpływ na kolejne przeobrażenia programów i treści studiów na wydziałach mechanicznych. Widocznym ich efektem było wprowadzenie do programów studiów nowych przedmiotów, jak: „Podstawy Automatyki”, „Podstawy Konstrukcji Maszyn” a także inne spojrzenie na tradycyjne przedmioty podstawowe. Przykładem tego było po pierwsze przypisanie wiodącej roli fizyce wykładaniem niektórych jej rozdziałów w oddzielnych przedmiotach, konsekwentnie rozwijanych aż do technicznych modeli i zastosowań, potem pojawiły się „Podstawy Metrologii i Techniki Eksperymentu” jako pierwszy wykład tego ciągu fizyki. Po drugie zaś przypisanie matematyce zadań tworzywa, z którego magister inżynier buduje modele zjawisk, procesów i maszyn, realizowanych następnie technikami wytwarzania z tworzyw, komponowanych na miarę nowych potrzeb (nie wystarczała do tego już wówczas znajomość wykresu żelazo-węgiel). Przykłady tych idei i działań realizowanych z trudem i wielkimi oporami znaleźć można w publikacjach w Cieplnych Maszynach Przepływowych .

Bardziej regularne wydawanie CMP nastąpiło jesienią 1985 roku W ciągu niespełna 10 lat ukazało się 20 numerów o znacznej objętości, w tym dwa po około 450 stron. W 1963 roku z inicjatywy Ministra Szkolnictwa Wyższego wprowadzono czasopismo do planu wydawniczego PWN, które od Nr 43 przejęły tylko druk zeszytów, pozostawiając Katedrze CMP pełne opracowanie edytorskie i techniczne w postaci gotowego do druku składu wraz z uzyskaniem akceptacji cenzury. Czasopismo nabierało już wyraźnego charakteru międzyuczelnianego, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili także profesorowie z Politechnik: Warszawskiej, Śląskiej, Poznańskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe zmieniło format na B5 i zapewniło widoczną już na pierwszy rzut oka lepszą postać graficzną, kolorową kredową okładkę. Utrzymano także nakład - 380 egzemplarzy. Czasopismo miało ok. 160 prenumeratorów krajowych i 40 zagranicznych oraz prowadziło bardzo korzystną wymianę także z zagranicznymi wydawnictwami i placówkami naukowymi. Kontynuowano prowadzenie bardzo cenionych przez czytelników działów "Magazyn CMP",
 w którym na ok. 15 stronach publikowano krótkie artykuły informacyjne, wywiady z przedstawicielami przemysłu, energetyki i nauki, sprawozdania z konferencji, komentowano ważne wydarzenia w świecie w tej dziedzinie. Uzupełniały to krótkie "Aktualności" z kraju i świata oraz "Informacje Katedry CMP" zawierające m.in. wykazy dyplomantów, omówienia prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w Katedrze, urządzeń, laboratoriów. Niestety już po czterech latach narzucane były kolejne ograniczenia: od Nr 61 w roku 1967 przestał ukazywać się "Magazyn CMP", "Aktualności" i "Informacje KCMP" a w 1968 zaczęto "ze względu na oszczędność papieru" ograniczać wysokość nakładu i pojawiły się poważniejsze zakłócenia w regularności wydawania kolejnych zeszytów. Powstały w 1970 roku, z połączenia Katedry Cieplnych Maszyn Przepływowych, Katedry Pomp i Silników Wodnych oraz Zakładu Mechaniki Płynów, Instytut Maszyn Przepływowych kontynuował wydawanie czasopisma. W roku 1973 od Nr 76 czasopismo Cieplne Maszyny Przepływowe na życzenie Min. Szkolnictwa Wyższego włączone zostało do wydawnictwa Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej jako oddzielna seria, Redaktorem Działu został doc. dr inż. Ryszard Przybylski, od początku istnienia związany z CMP i od 1958 członek Komitetu Redakcyjnego. Kolejna przerwa w wydawaniu nastąpiła po zeszycie 89 wydanym w październiku 1981 roku. Przygotowany równocześnie z okazji 25-lecia CMP zeszyt 90 ukazać się mógł dopiero po dwóch latach w listopadzie 1983 roku. To czasopismo miało wypełnić istniejącą wówczas lukę w polskim piśmiennictwie technicznym i chyba ten cel spełniło. Od początku drukowano spisy treści także w języku angielskim i niemieckim oraz artykuły zaopatrywano w streszczenia w tych językach, dzięki czemu czasopismo mogło docierać za granicę. Stopniowo zaczęły pojawiać się także publikacje w językach obcych i wzrastała liczba publikacji autorów zagranicznych. W pierwszym okresie do 1962 roku KCMP wydała 42 numery w formacie A4 w nakładzie 250 do 300 egzemplarzy całkowicie własnym sumptem. Znaczna część docierała do bibliotek i odbiorców za granicą. W odpowiedzi na ankietę rozpisaną wśród odbiorców otrzymano wypowiedzi także wielu znanych profesorów z kraju i zagranicy.
Profesor W. Albring z Techn. Univ. Dresden napisał m.in. "Ich bedauere nur, dass wir in Deutschland nicht ein Fachblatt fur Strömungsmaschinen von ähnlich hohem Rang haben", to był rok 1962.

Niedostatek własnych środków finansowych spowodował, że w ostatnich latach znaczna część opracowań pracowników IMP-PŁ zamiast w "CMP" była drukowana w niskonakładowych zeszytach „Prace IMP-PŁ”, a większość zeszytów "CMP" ukazywała się w związku z dofinansowywanymi z różnych źródeł konferencjami i innymi zdarzeniami. Materiały konferencji międzynarodowej SYMKOM `87, `91 i `95 zawierało 8 numerów, materiały konferencji: MKM 90 i Niekonwencjonalne Łożyskowanie obejmowały po 1 numerze, Konferencjom i Szkołom Letnim, Termodynamiki i Mechaniki Płynów poświęcone było 5 numerów i wreszcie konferencjom KBN w dziedzinie Maszyny i Urządzenia Przepływowe - Procesy Przetwarzania Energii 4 numery.

Szereg zeszytów CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE miało charakter specjalny. Były one dedykowane jubilatom związanym z tym wydawnictwem lub specjalnością:

prof. Aleksander Uklański

70-lecie urodzin

Nr 73/74

prof. Stanisław Kuczewski  

40-lecie pracy zawodowej

Nr 84

prof. Zdzisław Orzechowski

60-lecie urodzin      

Nr 85

prof. Władysław Gundlach

60-lecie urodzin

Nr 89

doc. Ryszard Przybylski

60-lecie urodzin

Nr 91

doc. Jerzy Porochnicki

60-lecie urodzin      

Nr 91

prof. Feliks Kotlewski

Wspomnienie

Nr 100

prof. Władysław Gundlach

70-lecie urodzin

Nr 102

prof. Stefan Wiśniewski

70-lecie urodzin      

Nr 104

prof. Heinz E. Gallus

doktorat hc. PŁ       

Nr 105

prof. Jan Krysiński

60-lecie urodzin      

Nr 108

prof. Zdzisław Orzechowski

80-lecie urodzin, 50-lecie pracy

Nr 114

prof. Jan Krysiński

70-lecie urodzin

Nr 128

prof. Władysław Gundlach

85-lecie urodzin

Nr 129

 

W okresie ukazywania się czasopisma CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE w ramach Zeszytów Naukowych PŁ zaniechano publikowania spisów treści. Fakt ten dodatkowo uzasadnił potrzebę wydania takiego zestawienia według autorów i dziedzin, co zostało opublikowane w 112 jubileuszowym numerze, który ukazał się w 1997 roku z okazji 40 lat wydawnictwa.

Począwszy od 114 numeru, decyzją Komitetu Redakcyjnego, przyjęta została rozszerzona nazwa czasopisma CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY

Ponad 50 lat istnienia czasopismo zawdzięcza wysiłkowi wielu ludzi, których wszystkich trudno tu wymienić. Szczególną rolę w tych działaniach miał zmarły w październiku 2007 roku prof. Władysław Gundlach, który zainicjował powstanie czasopisma i konsekwentnie wspierał jego wydawanie.

Należy także wspomnieć o sekretarzach redakcji: Ludwiku Lamentowskim, który od pierwszego zeszytu współkształtował to wydawnictwo oraz jego następczyni od 1963r. pani Marii Triebe-Serwa. Wielki wkład w rozwój czasopisma w kolejnych latach miał redaktor doc. dr Ryszard Przybylski, a także prof. Dorota Kozanecka - obecny jego redaktor. Ich pełna poświęcenia praca, szczególnie w latach dużych trudności, głównie finansowych, pozwoliła na ciągłość ukazywania się wydawnictwa CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE - TURBOMACHINERY.

 

CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY …….. DZISIAJ

Czasopismo naukowe CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY jest jedynym wydawnictwem w skali kraju, które stanowi forum wymiany wyników naukowych doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej problematyki związanej z maszynami energetycznymi.

Czasopismo ma swoją długoletnią, licząca 51 lat, tradycję. Charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym artykułów publikowanych na jego łamach, nad którym czuwa Komitet Redakcyjny złożony ze specjalistów o wysokim autorytecie, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane. Niektóre numery zawierają publikacje w języku angielskim. Szczególnie dotyczy to numerów prezentujących artykuły wygłoszone na organizowanych cyklicznie od 1967 roku, międzynarodowych konferencjach SYMKOM, które skupiają grono specjalistów z całego świata.

Zakres tematyczny czasopisma jest dostosowywany do aktualnych problemów związanych z nowoczesną energetyką, ochroną środowiska i energią odnawialną. Wyrazem tego są CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY – numery 123 i 124, poświęcone konferencji „Energia Odnawialna w Polsce i w Niemczech”.

Publikowane są także artykuły omawiające w zwarty sposób zagadnienia interesujące inżyniera pracującego w przemyśle, specjalizującego się w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych, które zawierają najnowsze informacje o aktualnym stanie techniki, przydatne w praktyce zawodowej.

     Obecnie czasopismo ukazuje się cyklicznie 2 razy w roku. 

     Redakcja czuwa nad utrzymaniem ciągłości wydawania, a przede wszystkim nad wysokim poziomem naukowym czasopisma CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY, ponieważ stanowi ono forum wymiany doświadczeń naukowo – badawczych, które integruje środowisko specjalistów związanych z nowoczesną energetyką.

 

Zapraszamy do publikacji na łamach naszego czasopisma.

CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83